คำถามที่พบบ่อยๆ

คำถามที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ไหน

คำตอบบ้านปรานีได้ย้ายจากปากคลองตลาดมาที่ใหม่ คือ เลขที่ 21 หมู่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


คำถาม: เดินทางไปบ้านปรานีอย่างไร
 
คำตอบ: สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี สามพราน นครปฐม โดยรถเมล์ประจำทาง
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถเมล์สาย 539 ต่อรถสองแถว (๖ซอยโรมัน)
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)
รถเมล์สาย 157 , 170 ต่อรถสองแถว (ซอยโรมัน)
จากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
รถเมล์ สาย 84 ลงซอยโรมัน ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) 
รถเมล์สาย 123 , 170 , 539 ต่อรถสองแถว (ซอยโรมัน

คำถามผู้ปกครองสามารถเข้าเยี่ยมเยาวชนได้เมื่อไร

คำตอบสามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันอาทิตย์ รอบแรก เวลา 9:00 . - 11:00 .

รอบที่2 เวลา 12:00 . - 14:00 .

เลือกเยี่ยมได้เพียง 1 รอบเท่านั้น


คำถามเอกสารที่ต้องนำไปแสดงเพื่อขอเยี่ยมมีอะไรบ้าง

คำตอบ:

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 2. หนังสือรับรองจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ออกโดยศูนย์ฝึกอบรมฯบ้านปรานี (กรณีคนละนามสกุล)

คำถามเอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรเยี่ยม มีอะไรบ้าง

คำตอบต้องผ่านการปฐมนิเทศทุกคน และต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

คำถามสิทธิ์ในการเยี่ยม เยี่ยมได้กี่ครั้งต่อเดือน

คำตอบศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ให้สิทธิการเยี่ยมเด็กและเยาวชนตามระบบเกรด

เกรด 1 (ความประพฤติดีมาก) เยี่ยมได้ 4 ครั้ง/เดือน

เกรด 2 (ความประพฤติดี)    เยี่ยมได้ 3 ครั้ง / เดือน

เกรด 3 (ความประพฤติพอใช้) เยี่ยมได้ 2 ครั้ง / เดือน

เกรด 4 (ความประพฤติอยู่ระหว่างปรับปรุง) เยี่ยมได้ 1 ครั้ง /เดือน


คำถามเกรดได้มาอย่างไร สิทธิพิเศษของแต่ละเกรดคืออะไร

คำตอบสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น

เกรด 4 รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่รับตัวใหม่

สิทธิพิเศษ

 1. ติดต่อผู้ปกครองทางจดหมาย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์
 2. เยี่ยมญาติ 1 ครั้ง ต่อเดือน

เกรด 3

สิทธิพิเศษ

 1. ติดต่อผู้ปกครองทางจดหมาย 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
 2. เยี่ยมญาติ 2 ครั้ง ต่อเดือน

เกรด 2

สิทธิพิเศษ

 1. ติดต่อผู้ปกครองทางจดหมาย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
 2. เยี่ยมญาติ 3 ครั้ง ต่อเดือน
 3. ทัศนศึกษาภายนอกหรือร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
 4. ลาเยี่ยมบ้านได้ ปีละ 2 ครั้ง ในเทศกาล จำนวนวันตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ 7    วัน

เกรด 1

สิทธิพิเศษ

 1. ติดต่อผู้ปกครองทางจดหมาย 4 ครั้ง ต่อสัปดาห์
 2. เยี่ยมญาติ 4 ครั้ง ต่อเดือน
 3. ทัศนศึกษาภายนอก หรือร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
 4. ลาเยี่ยมบ้านได้ 2 เดือนต่อ 1 ครั้งๆละไม่เกิน 7 วัน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

เลขที่ ๒๑ หมู่.๖ ตำบล.สามพราน อำเภอ.สามพราน จังหวัด.นครปฐม ๗๓๑๑๐

เบอร์ติดต่อ(ที่ทำการ): ๐๓-๔๓๘-๕๕๖๖-๗
เบอร์ติดต่อ(ผู้อำนวยการ): ๐๘-๑๙๒๓-๖๒๘๙

แผนที่ตั้งหน่วยงาน