เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ..2560 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงบทบาทที่ตนเองพึงมีต่อแม่ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จัดประชุมการตรวจประเมินการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560) ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมโดยมีคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2590

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2560 ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และร่วมหารือปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งกำหนดแผนการทำงานในเดือนถัดไป

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ทำการ จู่โจมตรวจค้นสถานที่ควบคุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี โดยดำเนินการตรวจค้น ตู้เก็บสิ่งของ อาคารสถานที่ เพื่อมิให้มีอาวุธ หรือวัตถุที่ใช้เป็นอาวุธ รวมทั้งยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามอื่น ซึ่งผลจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมายผิดระเบียบใดๆ การตรวจค้นครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยและป้องกันการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ผู้พิพากษาสมทบและคณะ ได้จัดทำโครงการส่งความรักความห่วงใยเพื่อการออกเยี่ยมเด็กและเยาวชนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกมีคำสั่งให้ควบคุมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาต่างๆ ในการติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะกลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

นายสรศักดิ์ วินัยกุลนิรัตน์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ได้นำทีมงานจักษุแพทย์จากชมรมเด็กตาใสใจสุขเรียน และสมาชิกสโมสรโรตารีหนองแขม ภาค 3350 เข้าร่วมโครงการ 15 คน เข้ามาดำเนินการวัดตรวจสายตาเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีและสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เพื่อประกอบการตัดแว่นสายตาให้เยาวชนที่มีปัญหาทางสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้ตัดแว่นให้กับเด็กที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน 30 ราย (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี) เยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จำนวน 22 ราย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 มกราคม 2560

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยหน่วยการดูแลสุขภาพเด็กและกุมารเวชศาสตร์สังคม ได้นำคณะแพทย์ประจำบ้าน เข้าศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

เลขที่ ๒๑ หมู่.๖ ตำบล.สามพราน อำเภอ.สามพราน จังหวัด.นครปฐม ๗๓๑๑๐

เบอร์ติดต่อ(ที่ทำการ): ๐๓-๔๓๘-๕๕๖๖-๗
เบอร์ติดต่อ(ผู้อำนวยการ): ๐๘-๑๙๒๓-๖๒๘๙

แผนที่ตั้งหน่วยงาน