การบำบัด แก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

1. ทางด้านการศึกษา

ให้การศึกษาวิชาสามัญตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ กรมศึกานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

2. ฝึกและอบรมวิชาชีพ ได้แก่

  • วิชาชีพศิลปะประดิษฐ์
  • วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
  • วิชาชีพศิลปะภาพนูนต่ำ (โอชิเอะ)
  • วิชาชีพหัตถศาสตร์ (นวดแผนไทย)
  • วิชาชีพเสริมสวย
  • วิชาชีพคหกรรม
  • วิชาชีพคอมพิวเตอร์

3. วิธีการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนโดยใช้ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราห์ พยาบาลนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ในการดูแลเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มครูที่ปรึกษา โปรแกรมบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด โปรแกรมบำบัดพื้นฐาน โปรแกรมเฉพาะด้านต่างๆ เช่น

โปรแกรมลดความก้าวร้าว โปรแกรมเพิ่มคุณค่าในตนเอง เป็นต้น

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

เลขที่ ๒๑ หมู่.๖ ตำบล.สามพราน อำเภอ.สามพราน จังหวัด.นครปฐม ๗๓๑๑๐

เบอร์ติดต่อ(ที่ทำการ): ๐๓-๔๓๘-๕๕๖๖-๗
เบอร์ติดต่อ(ผู้อำนวยการ): ๐๘-๑๙๒๓-๖๒๘๙

แผนที่ตั้งหน่วยงาน