การเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน

1. เยี่ยมได้เฉพาะวันอาทิตย์ รอบแรก เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ .

รอบที่ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ .

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าเยี่ยม

 1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยแท้จริง (ผู้ที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย)
 2. พี่น้องร่วมสายโลหิต
 3. ญาติ (หากคนละนามสกุล บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ต้องทำหนังสืออนุญาต  เป็นลายลักษณ์อักษร)
 4. สามี ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเยาวชนยินยอมให้คบหาเปิดเผย    และทำหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

มารยาทในการเยี่ยม

 • แต่งกายชุดสุภาพ และเรียบร้อย ไม่นุ่งกางเกงสั้นหรือกระโปรงสั้น
 • ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยระหว่างเข้ายี่ยม นั่งรอในสถานที่จัดไว้
 • งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และของมึนเมาก่อนเข้าเยี่ยม
 • สิ่งของที่ผู้เข้าเยี่ยมนำเข้ามามอบให้แก่เด็กและเยาวชน ต้องผ่านการตรวจจากเจ้าน้าที่ผู้ทำหน้าที่เยี่ยมญาติ
 • ให้คำแนะนำที่ดี เรื่องแผนอนาคตที่แน่นอน การให้กำลังใจ
 • ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นตัวก่อนเข้าเยี่ยม

สิ่งของต้องห้ามในการเยี่ยม

ห้ามมิให้ผู้เข้าเยี่ยมนำสิ่งของดังต่อไปนี้มอบให้กับเด็กหรือเยาวชนในขณะเข้าเยี่ยม คือ

 1. ทรัพย์สินมีค่า
 2. สิ่งเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด เช่น สารเสพติดให้โทษ บุหรี่ เบียร์ ยาเส้น ยาตั้ง ยาฉุน ทินเนอร์ สารระเหยต่างๆ
 3. ยารักษาโรคทุกชนิด ยกเว้นแต่ยารักษาโรคประจำตัว แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากพยาบาลเท่านั้น
 4. อาวุธหรือของมีคมทุกชนิด และสิ่งอื่นใดที่อาจใช้เป็นอาวุธได้
 5. อุปกรณ์การเล่นการพนัน
 6. สิ่งของที่ทำให้เกิดอัคคีภัย
 7. สิ่งของอื่นที่พึงรังเกียจ เช่น สิ่งพิมพ์ หรือ สื่อลามก
 8. เครื่องอุปโภคบริโภค
 9. สิ่งอื่นๆที่ราชการเห็นไม่สมควร

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

เลขที่ ๒๑ หมู่.๖ ตำบล.สามพราน อำเภอ.สามพราน จังหวัด.นครปฐม ๗๓๑๑๐

เบอร์ติดต่อ(ที่ทำการ): ๐๓-๔๓๘-๕๕๖๖-๗
เบอร์ติดต่อ(ผู้อำนวยการ): ๐๘-๑๙๒๓-๖๒๘๙

แผนที่ตั้งหน่วยงาน